கடந்த வருடம் நடாத்தப்பட்ட மென்பந்துச் சுற்றுப்போட்டியின் போது எமது கழக மற்றும் சில வீரர்களான தீபன்,மயூரன்,அஸார்,விசி,ஒதி,தரன்(இடமிருந்து வலமாக). கடந்த வருட போட்டிக்கு இவர்களது பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியமானது

இ.இ.வி.க

0 Comments:

Post a Comment