கொழும்பில் நடாத்தப்பட்ட மென்பந்துச் சுற்றுப் போட்டியின் சில காட்சிகளின் பதிவுகள்.. இந்தக் காட்சித்தொகுப்பானது எமது கழகத்தைச் சேர்ந்த சத்தியனாதனால் (கண்ணன்)உருவாக்கப்பட்டுள்ளது..

ஆக்கம்: தி.சத்தியநாதன்.

1 Comment:

  1. Hindu Sports Club,Inuvil. said...
    Very nice...I hope that u'll send more of this..
    -Theenaa.

Post a Comment