எமது கழக முக்கிய உறுப்பினரான ரஜீவன் இங்கிலாந்து சென்றதை முன்னிட்டு
கழக உறுப்பினர்களுக்கு அவரால் வழங்கப்பட்ட விருந்துபசார நிகழ்வுகளில் ஒரு பகுதி..

0 Comments:

Post a Comment